اطلاعات تماس
تلفن
۳۶۴۶۵۱۴۸ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۶۴۶۵۵۲۳ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۸۹۲۵۰۵۹

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
پاکدشت ، خاتون آباد ، جنب مجتمع تمدن ، گاراژ خدابخشی ، سالن 3

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر کارخانه و فروش (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر کارخانه و فروش
  • آدرس:
  • پاکدشت ، خاتون آباد ، جنب مجتمع تمدن ، گاراژ خدابخشی ، سالن 3

  • :
  • ۳۶۴۶۵۱۴۸ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • ۳۶۴۶۵۵۲۳ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :

 آقای خیابانی
 مدیریت
 
 
 ۹۱۲۸۹۲۵۰۵۹

آدرس